نقدینگی در بهار ۱۳۹۸

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل نقدینگی در بهار ۱۳۹۸
توضیح

این داده از سایت رسمی بانک مرکزی ایران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1398
تاریخ پایان (ایرانی) 1398
ناشر بانک مرکزی ایران
سایت ناشر https://www.cbi.ir
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ها از یک جدول HTML استخراج شده است.