حساب‌های ملی به قیمت‌های جاری در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۶

این داده از صفحه ۲ و ۴، شاخص‌های عمده اقتصادی سال ١٣٨٨، استخراج شده است. (نماگرهای اقتصادی شماره ۵۹، سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۸)

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل حساب‌های ملی به قیمت‌های جاری در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۶
توضیح

این داده از صفحه ۲ و ۴، شاخص‌های عمده اقتصادی سال ١٣٨٨، استخراج شده است. (نماگرهای اقتصادی شماره ۵۹، سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۸)

تاریخ شروع (ایرانی) 1385
تاریخ پایان (ایرانی) 1386
ناشر بانک مرکزی ایران
سایت ناشر http://www.cbi.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.