حساب‌های ملی به قیمت‌های جاری در سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹

این داده از صفحه ۲ و ۴، شاخص‌های عمده اقتصادی سال ١٣۹۰، استخراج شده است. (نماگرهای اقتصادی شماره ۶۷، سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۰)

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل حساب‌های ملی به قیمت‌های جاری در سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹
توضیح

این داده از صفحه ۲ و ۴، شاخص‌های عمده اقتصادی سال ١٣۹۰، استخراج شده است. (نماگرهای اقتصادی شماره ۶۷، سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۰)

تاریخ شروع (ایرانی) 1387
تاریخ پایان (ایرانی) 1389
ناشر بانک مرکزی ایران
سایت ناشر http://www.cbi.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.