تعداد افراد پذیرش شده در مراکز آسیب های اجتماعی تحت پوشش سازمان بهزیستی برحسب استان در سال ۱۳۹۷

این داده از جدول ۶۲-۶ در صفحات ۲۵۳ تا ۲۵۴ از گزارش «تعداد افراد پذیرش شده در مراکز آسیب های اجتماعی تحت پوشش سازمان بهزیستی برحسب استان: ۱۳۹۷» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل تعداد افراد پذیرش شده در مراکز آسیب های اجتماعی تحت پوشش سازمان بهزیستی برحسب استان در سال ۱۳۹۷
توضیح

این داده از جدول ۶۲-۶ در صفحات ۲۵۳ تا ۲۵۴ از گزارش «تعداد افراد پذیرش شده در مراکز آسیب های اجتماعی تحت پوشش سازمان بهزیستی برحسب استان: ۱۳۹۷» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1397
تاریخ پایان (ایرانی) 1397
ناشر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سایت ناشر https://www.mcls.gov.ir/en/home
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.