ميزان فوت کودکان زیر یک سال و زیر پنج سال - ۱۳۹۲ - ۱۳۹۸

این داده از جدول ۱۸ در صفحه ۱۲۰ از گزارش «ميزان فوت کودکان زیر یک سال و زیر پنج سال - ۱۳۹۲ - ۱۳۹۸ » برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل ميزان فوت کودکان زیر یک سال و زیر پنج سال - ۱۳۹۲ - ۱۳۹۸
توضیح

این داده از جدول ۱۸ در صفحه ۱۲۰ از گزارش «ميزان فوت کودکان زیر یک سال و زیر پنج سال - ۱۳۹۲ - ۱۳۹۸ » برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1392
تاریخ پایان (ایرانی) 1398
ناشر سازمان ثبت احوال کشور
سایت ناشر https://www.sabteahval.ir/
دامنه جغرافیایی استان
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.