سهم قابل توجه استان خوزستان در اقتصاد ایران

نمودار ۱ اهمیت سهم خوزستان در اقتصاد ایران را به تصویر می‌کشد. بنا بر این نمودار که بر اساس داده‌های سال ۱۳۹۸ تدوین شده است، %۱۵/۵ تولید ناخالص ملی ایران در خوزستان صورت می‌گیرد.

مقاله:‌ خوزستان: فقر و فلاکت مردم در اوج ثروت استان

 

مراجعه به وب‌سایت