بانک‌های خصوصی ایران، دولتی مانده‌اند

بانک‌های خصوصی ایران، دولتی مانده‌اند

بانک مرکزی ایران تاکنون همواره فقط لیست بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز را منتشر و هیچگاه فهرستی رسمی به عنوان فهرست موسسات غیرمجاز در ایران منتشر نشده است. این مطلب به بررسی تعداد این بانک‌ها و موسسات می‌پردازد.

مراجعه به وب‌سایت