نمونه‌های از سفرهای درمانی مراجع تقلید به خارج از کشور - خاطرات اکبر هاشمی‌رفسنجانی دهه‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰

 

مراجعه به وب‌سایت