افزایش اعدام‌ها در ایران: در هر ۱۴ ساعت یک نفر اعدام می‌شود - پژوهش

افزایش اعدام‌ها در ایران: در هر ۱۴ ساعت یک نفر اعدام می‌شود - پژوهش

بررسی‌های یک مرکز پژوهشی نشان می‌دهد که میزان‌ اعدام‌ها در ایران در مقایسه با حد اوسط اعدام‌ها در ۱۵ سال گذشته، ۲۴ درصد افزایش یافته است...

مراجعه به وب‌سایت