گزارش تحقیقی: تشدید بحران بی‌آبی در ایران همزمان با کاهش میزان آب برداشتی از چاه‌ها

گزارش تحقیقی: تشدید بحران بی‌آبی در ایران همزمان با کاهش میزان آب برداشتی از چاه‌ها

در پی بحرانی شدن وضعیت آب کشور پایگاه داده‌های باز ایران گزارش اخیر خود را به این موضوع اختصاص داده است. این گزارش این نشان می‌دهد که به رغم افزایش تعداد چاه‌های عمیق مجاز در ایران طی ۱۵سال گذشته، میزان آب برداشتی از چاه‌ها ۱۵ درصد کاهش یافته است.

بر اساس آمارهای منتشر شده در سال‌نمای آماری مرکز آمار، تعداد چاه‌های عمیق مجاز در ایران ۴۰ درصد افزایش داشته و از حدود ۱۶۵هزارحلقه درسال ۱۳۸۵ به بیش از۲۰۹ هزار حلقه در سال ۱۴۰۰ رسیده است.

 

مراجعه به وب‌سایت