گزارش تحقیقی: ایران رکورد دار تورم در خاورمیانه

گزارش تحقیقی: ایران رکورد دار تورم در خاورمیانه

پایگاه داده‌های باز ایران روز چهارشنبه چهارم بهمن، گزارش خود را به تورم، اختصاص داده است که در ایران وضعیتی متفاوت با استانداردهای جهانی را تجربه می کند.

افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت‌ها در ایران طی چهار دهه گذشته نه تنها در جهان بلکه در مقایسه با کشورهای همسایه و رقبای منطقه‌ای نیز دچار وضعیتی بحرانی و مزمن بوده است.

مراجعه به وب‌سایت