جنگل‌های ایران در سراشیبی «نابودی کامل»

جنگل‌های ایران در سراشیبی «نابودی کامل»

آمار تکان دهنده از میزان و روند تخریب جنگل‌های کشور. در صورت عدم مقابله با این معضل در کمتر از ۵۰ سال جنگل‌های ایران به طور کامل نابود می‌شوند.

مراجعه به وب‌سایت