گزارش تحقیقی؛ حیوانات خانگی در ایران

گزارش تحقیقی؛ حیوانات خانگی در ایران

با افزایش علاقه به نگهداری از حیوانات خانگی در ایران و فقدان جزئیات مربوط به صاحبان این حیوانات و مشکلات آنها با محدودیت‌های رسمی و غیر رسمی، «پایگاه داده‌های باز ایران» پس از انتشار فراخوانی، به بررسی آمار مربوط به نگهداری از حیوانات و شرایط آن در ایران پرداخت.

مراجعه به وب‌سایت