آیا کسی را در میان خانواده، دوستان و آشنایان می‌شناسید که در یک سال اخیر دست به خودکشی زده باشد؟ - درصد

مراجعه به وب‌سایت