فراوانی مبالغ رشوه نقدی - نتایج فراخوان داده پایگاه داده‌های باز ایران

فراوانی مبالغ رشوه نقدی - نتایج فراخوان داده پایگاه داده‌های باز ایران

در نمودار زیر بر اساس پاسخ‌های مشارکت‌کنندگان در فراخوان محدوده‌‌های مختلف رشوه نقدی پرداخت‌شده و فراوانی آنها به درصد آمده است. 

مقاله:‌ مظنه رشوه در ایران: از یک سکه طلا تا یک مثقال تریاک و رابطه جنسی نتایج فراخوان پایگاه داده‌های باز ایران درباره نرخ رشوه در کشور

مراجعه به وب‌سایت