نقشه شاخص فلاکت در ایران ۱۳۹۹

نقشه شاخص فلاکت در ایران ۱۳۹۹

شاخص فلاکت در سال ۹۹ به تفکیک استان‌های ایران دامنه نوسانی ۱۴/۳ واحد درصدی داشته است. از پایین‌ترین سطح شاخص فلاکت که در استان مرکزی، بر عدد ۴۰/۷ درصد ایستاده و سپس به بالاترین حد شاخص فلاکت با عدد ۵۵ درصد در استان کرمانشاه رسیده است.

مقاله:‌ افزایش بی‌سابقه شاخص فلاکت در ایران

 

مراجعه به وب‌سایت