میزان کل مصرف انرژی برق کشور بین سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۸ به تفکیک بخش‌ها

میزان کل مصرف انرژی برق کشور بین سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۸ به تفکیک بخش‌ها

این نمودار میزان مصرف انرژی برق کل کشور بین سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۸ را به تفکیک بخش‌های مصرفی نشان می‌دهد. در این دوره میانگین رشد مصرف بخش صنعتی (حدود ۶ درصد)، بیش از بخش‌های دیگر است. میانگین رشد مصرف بخش خانگی ۵ درصد و بخش عمومی ۲ درصد است.

مقاله: قطعی برق در ایران؛ مصرف کم مشترکین خانگی به روایت آمار وزارت نیرو

مراجعه به وب‌سایت