کل تولید و مصرف انرژی برق ایران بین سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۸

کل تولید و مصرف انرژی برق ایران بین سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۸

این نمودار میزان کل تولید و مصرف برق بین سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۸ را نشان می‌دهد. بر این اساس، میزان تولید و مصرف برق کشور در ۱۰ سال گذشته با روندی ملایم و قابل پیش‌بینی افزایش داشته است. در این دوره، میانگین رشد سالانه تولید حدود ۴ درصد و میانگین رشد سالانه مصرف حدود ۵ درصد بوده است.

مقاله: قطعی برق در ایران؛ مصرف کم مشترکین خانگی به روایت آمار وزارت نیرو

مراجعه به وب‌سایت