تحصیلات بالا، اشتغال پایین؛ زنان در اقتصاد ایران به حاشیه کشانده شده‌اند

تحصیلات بالا، اشتغال پایین؛ زنان در اقتصاد ایران به حاشیه کشانده شده‌اند

مطابق برآوردهای بانک جهانی، سطح مشارکت اقتصادی زنان در ایران بسیار پایین است. این مقدار در دوره کدام رییس جمهور کاهش بیشتری داشته؟ و دلیل آن چیست؟

مراجعه به وب‌سایت