گزارش پایگاه داده باز ایران؛ سهم خوزستان از ثروتی که تولید میکند هیچ است.

گزارش پایگاه داده باز ایران؛ سهم خوزستان از ثروتی که تولید میکند هیچ است.

تولید ثروت در خوزستان که بعد از پایتخت در رده دوم است.

چقدر از این پول در خود خوزستان توزیع و هزینه می‌شود؟

مراجعه به وب‌سایت