بازار کار ایران در انحصار مردان

بازار کار ایران در انحصار مردان

این مطلب به بررسی وضعیت کلی بازار، نقش زنان و مردان، و ارتباط آن به تعداد زنان محصل در دانشگاه‌ها می‌پردازد. و سپس سراغ ابهام‌های آماری در راستای نرخ بیکاری می‌رود و از جمعیت فعال زنان صحبت می‌کند.

مراجعه به وب‌سایت