'سرکوب خشن' اعتراضات سراسری

'سرکوب خشن' اعتراضات سراسری

یک ارزیابی آماری حکایت از آن دارد که تعداد کشته شدگان اعتراضات گسترده آبان ماه ۱۳۹۸ ایران با شاخص فلاکت در ایران همخوانی داشته است. کارشناسان ""پایگاه داده باز ایران"" در مقاله ای تحت عنوان ""فلاکت، اعتراض و سرکوب"" می گویند میزان خشونت و شمار کشته‌ها به ویژه در استان‌های با شاخص فلاکت بالا بیشتر بوده است.

مراجعه به وب‌سایت