تبعیض ساختاری علیه زنان در جمهوری اسلامی

تبعیض ساختاری علیه زنان در جمهوری اسلامی

مقامات جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند که جایگاه زنان طی ۴۳ سال گذشته ارتقا پیدا کرده است. اما آمار خلاف این را نشان می‌دهد...

مراجعه به وب‌سایت