نتایج یک نظرسنجی؛ ۸۰ درصد زنان پاسخ‌دهنده: بدون حجاب اجباری از خانه بیرون رفته‌ایم

نتایج یک نظرسنجی؛ ۸۰ درصد زنان پاسخ‌دهنده: بدون حجاب اجباری از خانه بیرون رفته‌ایم

نظرسنجی داده‌های باز ایران در مورد تجربه زنانی که در ماه‌های اخیر بدون حجاب در فضاهای عمومی حاضر شده‌اند نشان می‌دهد از هر ۱۰ زنی که به پرسش‌ها پاسخ داده‌اند، ۸ نفر در یکی دو ماه اخیر بدون حجاب از خانه بیرون رفته‌اند.

این نظرسنجی با مشارکت ۵,۵۸۲ پاسخ‌دهنده انجام شده است که به گفته مرکز داده‌های باز ایران اکثر قریب به اتفاق آنها در مناطق شهری و عمدتا ساکن تهران بوده‌اند...

مراجعه به وب‌سایت