قرارداد گاز ایران و ترکیه تا چه حد عملی است؟

قرارداد گاز ایران و ترکیه تا چه حد عملی است؟

بنا به گزارش تحقیقی «پایگاه داده باز ایران»، سابقه پر فراز و نشیب قرارداد گازی ایران و ترکیه و موارد متعددی از اختلال و قطع گاز صادراتی، نشان می‌دهد که این توافق نیز ممکن است مانند توافق‌های پیشین قابلیت اجرایی نداشته باشد...

مراجعه به وب‌سایت