نود درصد زنان ایرانی در سن کار، خانه نشین می شوند

نود درصد زنان ایرانی در سن کار، خانه نشین می شوند

این مطلب نسبت اشتغال زنان به تفکیک استان را در سال ۹۴ بررسی می‌کند. مفهوم نرخ اشتغال و نرخ بیکاری را توضیح می‌دهد.

مراجعه به وب‌سایت