تنها ۱۰ درصد زنانِ در سن کار در ایران شاغل هستند

تنها ۱۰ درصد زنانِ در سن کار در ایران شاغل هستند

در این نوشته نرخ بیکاری و نرخ اشتغال توضیح داده می‌شود. این مقدارها را نسبت به تعداد زنان و مردان جامعه بررسی می‌کند.

مراجعه به وب‌سایت